Η επίλυση ενός πολυκριτήριου προβλήματος μέσω της μεθόδου ΑΗΡ επιτρέπει στον αποφασίζοντα να μοντελοποιεί σύνθετα προβλήματα απόφασης με ιεραρχικό τρόπο έτσι ώστε να καθορίζει το στόχο (goal) του προβλήματος, τα κριτήρια και υποκριτήρια και τις εναλλακτι

«Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων»

 

 

 

 

 

«Εφαρμογή Υποστήριξης Απόφασης με την Μέθοδο Ιεραρχικής Ανάλυσης Αποφάσεων – AHP »

Ζυγομήτρος Αθανάσιος

 Για να κατεβάσετε την εφαρμογή κάντε κλικ ΕΔΩ

 contact: thor4bp [at] gmail [dot] com

                                               

 

 


Περιεχόμενα

 

Εισαγωγή........................................................................................................................ 3

Η μέθοδος της ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων......................................................... 3

Εφαρμογή Υποστήριξης Απόφασης με την Μέθοδο AHP............................................. 5

Διαδικασία προετοιμασίας δεδομένων στο Excel...................................................... 5

Ορισμός ονόματος περιοχής “Struktur”..................................................................... 6

Χρήση της εφαρμογής............................................................................................... 8

Βιβλιογραφία................................................................................................................ 14

 

 

 

 

 

 

 

 


Εισαγωγή

 

Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει συνοπτικά την μέθοδο  ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων και να αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής που το συνοδεύει. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την μέθοδο της ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων για να υποστηρίξει τον χρήστη ώστε να πάρει την ορθότερη απόφαση που θα είναι βασισμένη στις προτιμήσεις του. Υλοποιήθηκε σε Visual Studio 2005 της Microsoft  και απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το .Net Framework Version 2.  

 

Η μέθοδος της ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων

 

Η μέθοδος της ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων (Analytic Hierarchy ProcessAHP) προτάθηκε από τον Saaty στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως μια από τις περισσότερο εφαρμοσμένες τεχνικές ανάλυσης αποφάσεων. Η διάδοση της AHP οφείλεται τόσο στην απλότητα και τη σαφήνεια της όσο και στην ευκολία υλοποίησής της

 

Η επίλυση ενός πολυκριτήριου προβλήματος μέσω της μεθόδου ΑΗΡ επιτρέπει στον αποφασίζοντα να μοντελοποιεί σύνθετα προβλήματα απόφασης με ιεραρχικό τρόπο έτσι ώστε να καθορίζει το στόχο (goal) του προβλήματος, τα κριτήρια και υποκριτήρια και τις εναλλακτικές δραστηριότητες

 

 

 
Ιεραρχική δόμηση της διαδικασίας λήψης απόφασης μέσω της μεθόδου ΑΗΡ

<\center>

 

Η επίλυση γίνεται σε τέσσερα βήματα :

 

Βήμα 1: Ιεραρχική δόμηση του προβλήματος

Βήμα 2: Εισαγωγή των δεδομένων

Βήμα 3: Εκτίμηση των σχετικών βαρών των κριτηρίων απόφασης

Βήμα 4: Συνδυασμός των σχετικών βαρών των κριτηρίων, ώστε να γίνει η αξιολόγηση των εναλλακτικών ενεργειών.

 

 

Στο πρώτο βήμα ο αποφασίζων πρέπει να δομήσει ιεραρχικά το πρόβλημα. Στην κορυφή της ιεραρχίας τοποθετείται ο γενικός στόχος του προβλήματος. Στο δεύτερο επίπεδο τοποθετούνται τα κριτήρια απόφασης, καθένα από τα οποία αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια. Στο τελευταίο επίπεδο τοποθετούνται οι εναλλακτικές ενέργειες του εξεταζόμενου προβλήματος απόφασης. Η δομή και το μέγεθος της ιεραρχίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προβλήματος και το βαθμό ανάλυσης που επιθυμεί ο αποφασίζων ή ο αναλυτής αποφάσεων.

 

Στο δεύτερο βήμα ο αποφασίζων πρέπει να εισάγει τα δεδομένα του προβλήματος, εκφράζοντας τις προτιμήσεις του μέσω διμερών συγκρίσεων όλων των στοιχείων ενός επιπέδου της ιεραρχίας που καθορίστηκε στο πρώτο βήμα. Συγκεριμένα ο αποφασίζων συγκρίνει ανά δύο όλα τα στοιχεία ενός επιπέδου μεταξύ τους υπό το πρίσμα κάθε φορά ενός στοιχείου του προηγούμενου επιπέδου της ιεραρχίας. Η διαδικασία αυτή τερματίζεται με τις συγκρίσεις όλων των εναλλακτικών ενεργειών του τελευταίου επιπέδου της ιεραρχίας, σε σχέση με τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου επιπέδου.

Για την έκφραση των προτιμήσεων του αποφασίζοντος κατά τη διεξαγωγή των συγκρίσεων, χρησιμοποιείται μια αριθμητική κλίμακα, μέσω ενός συστήματος διακριτών αξιών, από το 1 έως το 9, η οποία εκφράζει την ισοδυναμία των προτιμήσεων, την ασθενή προτίμηση, την ισχυρή προτίμηση, την απόλυτη προτίμηση και ενδιάμεσες καταστάσεις, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

Αριθμητική τιμή

Ερμηνεία

1

Τα συγκρινόμενα στοιχεία είναι ίσης σημασίας.

3

Το ένα στοιχείο είναι ελαφρά πιο σημαντικό από το άλλο.

5

Το ένα στοιχείο είναι πολύ πιο σημαντικό από το άλλο.

7

Το ένα στοιχείο είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από το άλλο.

9

Το ένα στοιχείο είναι απόλυτα πιο σημαντικό από το άλλο.

2,4,6,8

Ενδιάμεσες τιμές.

 

 

Στο τρίτο βήμα, γνωρίζοντας τις προτιμήσεις του αποφασίζοντος, όπως αυτές εκφράσθηκαν μέσω των συγκρίσεων που έγιναν στο προηγούμενο βήμα, η μέθοδος υπολογίζει τα σχετικά βάρη των στοιχείων ενός επιπέδου, σε σχέση με τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου επιπέδου, βάσει των οποίων έγιναν οι συγκρίσεις.

 

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα της πολυκριτήριας μεθόδου, γίνεται ο συνδυασμός των σχετικών βαρών των στοιχείων όλων των επιπέδων ώστε να υπολογισθούν τα βάρη των εναλλακτικών ενεργειών του τελευταίου επιπέδου της ιεραρχίας. Τα βάρη των εναλλακτικών ενεργειών που υπολογίζονται αποτελούν ένα σκορ για κάθε εναλλακτική. Η τελική αξιολόγηση γίνεται βάσει της κατάταξης των εναλλακτικών ενεργειών από τις καλύτερες προς τις χειρότερες.

 

Εφαρμογή Υποστήριξης Απόφασης με την Μέθοδο AHP

 

Διαδικασία προετοιμασίας δεδομένων στο Excel

 

 

Το πρόγραμμα ανοίγει αρχεία τύπου Excel και δέχεται σαν είσοδο μια περιοχή κελιών που έχει ονομαστεί "Struktur". Είναι μια δενδρική δομή με ρίζα τον στόχο (Goal), κλαδιά τα κριτήρια (και υποκριτήρια) και τέλος φύλλα τις εναλλακτικές λύσεις.

 

 

 

 

Στόχος1-------            Κριτ2(1) ------ Κριτ5(2)         ---Κριτ11(5)                Εναλλακτικη1

       |                 |                                                 - Κριτ12(5)                Εναλλακτικη2

       |                 |                                                 - Κριτ13(5)                Εναλλακτικη3

       |                ------------------         Κριτ6(2)          --- Κριτ14(6)               Εναλλακτικη4

       |-----------            Κριτ3(1) ------ Κριτ7(3)         --- Κριτ15(7)               Εναλλακτικη5

       |                 |                                                  - Κριτ16(7)               Εναλλακτικη6

       |                 |                                                  - Κριτ17(7)               Εναλλακτικη7

       |                ---------           ------- Κριτ8(3)           --- Κριτ18(8)               Εναλλακτικη8

       |                                                                   - Κριτ19(8)               Εναλλακτικη9

       ------------           Κριτ4(1)-------            --- Κριτ9(4)     --- Κριτ20(9)               Εναλλακτικη10

                         |---------- -------- Κριτ10(4) --- Κριτ21(10)

 


ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Τα ονόματα των κλαδιών δεν θα πρέπει να είναι τα ίδια. Ακόμα και στο παράδειγμα μας όπου το Κριτ6 έχει μόνο ένα υποκριτηριο το Κριτ14 (είναι δηλαδή μια συνέχιση του κλαδιού Κριτ6 στο επόμενο επίπεδο το δένδρου) πρέπει να έχουν διαφορετικό όνομα στο δένδρο.

2. Δεν πρέπει να υπάρχουν άδεια κελιά ανάμεσα στις δυο τελευταίες στήλες

3. Η περιοχή κελιών με όνομα  Struktur” πρέπει να έχουν όνομα στήλης  Attr1” , “Atrr2” και ου το καθεξής για την ρίζα και τα κριτήρια και όνομα “Altern” για τις εναλλακτικές λύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα δεν θα ανταποκριθεί. 

Ορισμός ονόματος περιοχής “Struktur”.

Επιλεγούμε την περιοχή που έχουμε περάσει τα δεδομένα.


Μετά επιλεγούμε από το μενού  Εισαγωγή à Όνομα à Ορισμός

 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται δίνουμε σαν όνομα της περιοχής το “Struktur” και στην συνέχεια πατάμε ΟΚ.

 

Χρήση της εφαρμογής

Αποθηκεύουμε το αρχείο το οποίο είναι πλέον έτοιμο να το καλέσουμε από την εφαρμογή. Όταν τρέξουμε την εφαρμογή εμφανίζεται μια εισαγωγική οθόνη.

 


Μετά από μερικά δευτερόλεπτα περνάμε στην κυρία οθόνη του προγράμματος που είναι η παρακάτω


Από το μενού αν επιλέξουμε “Άνοιγμα Αρχείου” εμφανίζεται μια οθόνη που προτρέπει τον χρήστη να περιηγηθεί και να επιλέξει το αρχείο Excel με τα δεδομένα του προγράμματος


Αφού πατήσουμε άνοιγμα (και το αρχείο είναι σωστά δομημένο) τότε στην κύρια οθόνη του προγράμματος εμφανίζεται το δένδρο όπως το έχουμε δομήσει και αναμένει τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα.

 

 


Ο αποφασιζων επιλέγει το κελί στο οποίο θέλει να δηλώσει προτίμηση και από το drop down menu θέτει το πόσο ισχυρά προτιμότερη είναι η μια εναλλακτική από την άλλη αναφορικά με το υπό εξέταση κριτήριο. Με το κουμπί “Επόμενο Κριτήριο” το πρόγραμμα ζητάει τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα για το επόμενο κριτήριο. Συνεχίζει σειριακά και αφού τελειώσει με τις προτιμήσεις των εναλλακτικών λύσεων ζητάει από τον αποφάσιζαν τις προτιμήσεις του για τα κριτήρια ως και ένα επίπεδο πριν την ρίζα

 

 


Ο αποφασιζων αφού δηλώσει τις προτιμήσεις του για τις εναλλακτικές και τα υποκριτήρια  πατάει το κουμπί “Υπολογισμός” και το πρόγραμμα υπολογίζει τα βάρη των εναλλακτικών λύσεων και στον πάνω πίνακα εμφανίζεται μια νέα στήλη χρωματισμένη με πράσινο χρώμα όπου δίπλα σε κάθε εναλλακτική εμφανίζει και το σκορ της (σημ. αποτελέσματα εμφανίζονται και για κάθε επιμέρους πίνακα προτιμήσεων με τον ίδιο τρόπο.) Υπάρχει και η δυνατότητα αύξουσας ή φθίνουσας ταξινόμησης με κλικ στο κελί πάνω από τα αποτελέσματα. 

 

 

 


Βιβλιογραφία

 

  1. Κρασαδάκη Λία, Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη μέθοδο ΑΗΡ. Τμήμα ΜΠΔ.
  2. Δεσπότης Δ, Διδακτικές Σημειώσεις «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» , 2002
  3. Ablovatski Alexandr, VB.NET implementation of 5 MCDA Methods

 

 

Ιστοσελίδες

[1] .Net Framework version 2

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en

[2] An Illustrated Guide to the ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

http://www.boku.ac.at/mi/ahp/ahptutorial.pdf